សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

นพ.นพณัฐ ศรีวงค์พานิช

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2561

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
อังคาร08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พุธ08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พฤหัสบดี08.00-20.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
ศุกร์08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
เสาร์08.00-14.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
อาทิตย์