សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

นพ.ประพันธ์ เหล่าพรรณาราย

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551

วุฒิบัตร

  • อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2557
  • อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2559

ตารางออกตรวจ

วันเวลาถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
พุธ08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង