សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

นพ.ปัญโญ วุฒิรักษ์ชัยนันท์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2554​

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ13.00 – 17.00 น.คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์13.00 – 20.00 น.specialized Internal Medicine 3
อาทิตย์