សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

PONGPORN PRATEEPTONGKUM.,M.D.

การศึกษา

  • จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยแพทย์ข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาหุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Advanee Instructional Smith – Nephew Academy, สิงคโปร์ เมื่อปี 2565

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 12.00 น.
08.00 – 17.00 น.
ห้องผ่าตัด
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
พุธ09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
12.00 – 18.00 น.
ศัลยกรรม (ปกส.)
ห้องผ่าตัด
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
ศุกร์08.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 20.00 น.
ห้องฉุกเฉิน
ศัลยกรรม (ปกส.)
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
เสาร์
อาทิตย์16.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង