សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

 SITTHICHAI WHANGMANIDAKUN,M.D. 

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2555

จบแพทย์พี่เลี้ยง กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช เมื่อปี พ.ศ. 2559

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลวชิระพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2561

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង 
พุธ07.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង 
พฤหัสบดี08.00 – 16.00 น.
10.00 – 14.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង 
specialized Internal Medicine 3
ศุกร์08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង 
เสาร์08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង 
อาทิตย์