សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

SUCHART THREETHIPTHIKOON, M.D.

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2520

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2528

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ09.00 – 11.00 น.
13.00 – 20.00 น.
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
พฤหัสบดี09.00 – 11.00 น.คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
ศุกร์
เสาร์09.00 – 18.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
อาทิตย์