សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

KIATTISAK CHOTBENJAMAPORN, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาลัยวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช) เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.  2537

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
พุธ08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
ศุกร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង
เสาร์
อาทิตย์