សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

PAIBOON KONGSAEREEPAP, M.D.

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
09.00 – 13.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់សសៃឈាមខួរក្បាលនឹងប្រពន្ធ័ប្រសាទ
specialized Internal Medicine 3
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់សសៃឈាមខួរក្បាលនឹងប្រពន្ធ័ប្រសាទ
พุธ
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់សសៃឈាមខួរក្បាលនឹងប្រពន្ធ័ប្រសាទ
ศุกร์08.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់សសៃឈាមខួរក្បាលនឹងប្រពន្ធ័ប្រសាទ
เสาร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកដាច់សសៃឈាមខួរក្បាលនឹងប្រពន្ធ័ប្រសាទ
อาทิตย์