សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

KOBKARN NGAMSRISOPOL, M.D.

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2555

วุฒิบัตร

  • Specialist Certificate internal medicine From Maharat Nakhon Ratchasima Hospital in 2018
  • Received a branch certificate Diploma of the Thai Board of Gastroenterology from Wachira Hospital Navamindradhiraj University in the year 2020 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น. 
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
specialized Internal Medicine 2
อังคาร08.00 – 15.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
พุธ
พฤหัสบดี08.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
ศุกร์08.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្លុះប្រពន្ធ័រំលាយអារហារ