សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

KANSINEE SAPANTUPONG, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2558

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យុសកម្ម
พุธ08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យុសកម្ម
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យុសកម្ម
ศุกร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យុសកម្ម
เสาร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យុសកម្ម
อาทิตย์