សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

THITAPHA PANTONG, MD.

การศึกษา

  •  Graduated from Faculty of Medicine from Zhengzhou Medical University in 2018.

วุฒิบัตร

  • Certificate of Fundamental Occupational Medicine for Physician, Burapha University in 2021.
  • Certificate of Medical Fitness Certificate for Seafarers on Board Ship in 2023.
  • Certificate of PTTEP Approved Doctor for Offshore Workers Training.

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព
อังคาร
พุธ08.00 –17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព
ศุกร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព
เสาร์08.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
specialized Internal Medicine 2
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อาทิตย์