សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

พญ.ปนัดดา ธารรักประเสริฐ

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชกรรม จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปีพ.ศ.2559

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 16.00 น.specialized Internal Medicine 3
อังคาร07.00 – 16.00 น.specialized Internal Medicine 3
พุธ07.00 – 16.00 น.specialized Internal Medicine 3
พฤหัสบดี07.00 – 16.00 น.specialized Internal Medicine 3
ศุกร์07.00 – 16.00 น.specialized Internal Medicine 3
เสาร์07.00 – 16.00 น.specialized Internal Medicine 3
อาทิตย์