សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

PIYANUCH NOILERT, M.D.

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ และอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ 
พุธ07.00 –  12.00  น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ 
พฤหัสบดี09.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ 
ศุกร์07.00 –  20.00  น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ 
เสาร์10.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ 
อาทิตย์