សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

พญ.พรชนก ถีระวงษ์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2560

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
specialized Internal Medicine 2
พุธ08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
specialized Internal Medicine 2
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
specialized Internal Medicine 2
ศุกร์08.00 – 20.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.00 – 20.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
specialized Internal Medicine 3
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
เสาร์08.00 – 14.00 น.
13.00 – 14.00
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
specialized Internal Medicine 3
อาทิตย์