សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

พญ.วรัชญา วิศวไพศาล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2560

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2564

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្រ្តី
อังคาร08.00 – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្រ្តី
อายุรกรรมเฉพาะทาง3
พุธ10.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្រ្តី
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្រ្តី
ศุกร์08.00 – 12.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្រ្តី
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសម្ភពនឹងរោគស្រ្តី