សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

WARARAT NEERATTANAPAN, M.D.

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2548

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30 – 20.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.30 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พุธ08.30 – 16.00 น.แผแผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี08.30 – 15.00 น.แแผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์09.00 – 13.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)