សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

พญ.วิชิตา จุลวงศ์

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2560

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 08.00 น.
08.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
อายุรกรรมประกันสังคม
specialized Internal Medicine 2
อายุรกรรมประกันสังคม
อังคาร07.00 – 15.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พุธ08.00 – 17.00 น.อายรุกรรมประกันสังคม
พฤหัสบดี07.00 – 16.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
specialized Internal Medicine 2
อายุรกรรมประกันสังคม