សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

SIRINART CHULAWONGSAWAT, MD.

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559
  •      ได้รับวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด จากวชิรพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2562

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหัวใจ
อังคาร08.00 – 20.00 น.
09.00 – 16.00 น.
ศูนย์โรคหัวใจ
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์
พุธ08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหัวใจ
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหัวใจ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหัวใจ