សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

พญ.สิริยาภรณ์ โชตเศรษฐ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2563

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក
พุธ08.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក
ศุกร์08.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក
เสาร์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក
อาทิตย์