សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

SUNEE USAWAWAROON, M.D.

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 17.00 น.
17.00 – 20.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព 
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
อังคาร
พุธ07.30 – 12.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព 
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.
17.00 – 19.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព 
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង
ศุกร์
เสาร์07.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព 
*ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน
อาทิตย์07.00 – 16.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព