សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

พญ.เนติมา อุดมศิลป์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อปี พ.ศ. 2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
อังคาร08.00 – 20.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
พุธ08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត