ตรวจสุขภาพคนเมืองหลวง

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

ตรวจสุขภาพคนเมืองหลวง
จอง แพคเกจ / โปร
Share