មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

Dental Special : More than 20 dentists.

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកធ្មេញ

     មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម មានសេវាកម្មច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ការព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់អ្នក ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឯកទេសខាងទន្តសាស្ត្រច្បាស់លាស់។

បន្ទប់និងឧបករណ៍ពិនិត្យធ្មេញ

  • មានបន្ទប់ពិនិត្យធ្មេញចំនួនប្រាំមួយ ដែលបំពាក់ឧបករណ៍យ៉ាងពេញលេញ

  •  បន្ទប់ X-ray ទន្តសាស្ត្រចំនួនពីរ ហើយនៅមានបន្ទប់ X-Ray LATERAL CEPHALOMETRIC , X-Ray ORTHOPANORAMIC, A X-Ray PERIAPICAL ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃប្រព័ន្ធសម្លាប់មេរោគ។

សេវាកម្មទន្តសាស្ត្រទូទៅ

  • ទន្តពេទ្យកុមារ

  • ពេទ្យធ្មេញ

  • ការព្យាបាលឫសធ្មេញ

  • ការព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញ

  •  ទន្តបណ្ឌិតឯកទេសពត់ធ្មេញ (ដាក់ធ្មេញ)

  • ពេទ្យធ្មេញឯកទេស ការវះកាត់មាត់

  • ទន្តបណ្ឌិតឯកទេសឯកទេសដាំបង្គោលធ្មេញ

 

សម្រាប់ការណាត់ជួប និងព័ត៌មានបន្ថែម

  មជ្ឈមណ្ឌលទន្តសាស្ត្រ ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 ext. 2206 ,2207

 ម៉ោងធ្វើការ 08.30 – 20.00

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត