មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវះកាត់

មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់

       មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់សេវាកម្មវះកាត់គ្រប់ប្រភេទ ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងវះកាត់។

សេវាកម្មនិងការវះកាត់ពិសេស

  • ការវះកាត់ទូទៅ

  • ការវះកាត់សរសៃឈាមបេះដូង

  • ការវះកាត់សរសៃប្រសាទ

  • ការវះកាត់ផ្នែកតម្រងនោម

  • គ្រោះថ្នាក់ និងការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់

  • វះកាត់កែសម្ឆស្ស

សម្រាប់ការណាត់ជួប និងព័ត៌មានបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់  ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 បន្ត 2149-2150

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត