មជ្ឈមណ្ឌលបេះដូង

មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម មានគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូង និងអ្នកជំនាញបេះដូងដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ជាមួយនឹង
ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាទំនើប សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្ម រួមទាំងការការពារ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ នឹងការព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ក៏ដូចជាការស្តារនីតិសម្បទាផងដែរ។

          ការពិនិត្យ និងការវិភាគជំងឺបេះដូង

 • ការវាស់ចង្វាក់បេះដូង Electrocardiogram (EKG)

 • ការតេស្តមុខងារបេះដូងអំឡុងពេលហាត់ប្រាណ Heart Function Test during Exercise

 • ការពិនិត្យបេះដូងដោយគ្រឿងចងចាំដែលអាចយកដាក់តាមខ្លួនបាន (Holter Monitoring)

 • ការតេស្តមិនដឹងខ្លួនដោយការដូរប្រភេទគ្រែ (Tilt Table Test) 

 •  ការពិនិត្យអេកូបេះដូង  Echocardiography 

 • ការពិនិត្យបេះដូងដោយប្រើ  Dobutamine Stress Test

 • ការពិនិត្យបេះដូងតាមរយះបំពង់អាហារ  (TEE : Transesophageal echocardiography)

ការព្យាបាលជម្ងឺបេះដូងនឹងសសៃឈាមបេះដូង

 • ការពង្រីកសរសៃឈាមបេះដូងដោយប្រើបាលលូន  (PCI) នឹងការដាក់រឺស័រ (Stent) ទាំងករណីបន្ទាន់នឹងមិនបន្ទាន់

 • ការដាក់ឧបករណ៍ជួយរំញ័របេះដូង  ( Pacemaker implantation)

 • ការវះកាត់ដាក់រំញ័របេះដូង ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (AICD)

 • ការពិនិត្យចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងបេះដូង (Cardiac Electrophysiology Study)

 • ការប្រើបំពង់ជំនួយដើម្បីពិនិត្យសាច់ដុំបេះដូងដែលដំណើរការខុសប្រក្រតី (Radio Ablation Therapy)

            ការវះកាត់បេះដូងនឹងសសៃឈាមបេះដូង

 • ការវះកាត់ការកកស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង (Coronary Artery Bypass Grafting : CABG) 

 • ការវះកាត់ប្ដូរ (Replacement) និងការជួសជុលសន្ទះបិទបើកបេះដូង (Repair , Annuloplasty)

           បន្ទប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ

 • ការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈទាក់ទងនឹងបេះដូងនឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង (CCU)

 • ឧបករណ៍ជំនួយបេះដូង (IABP)

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំងឺបេះដូង  : Tel. 0-2032-2550  Ext. 2242, 2249

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត