មជ្ឈមណ្ឌលមាតា និងទារក

 គ្លីនិកសម្ភព និងរោគស្ត្រី

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

     សេវាសម្ភព និងរោគស្ត្រី

 • ការថែទាំមុនពេលសម្រាល

 • ការសម្រាលកូន និងការថែទាំក្រោយសម្រាល

 • ការវាយតម្លៃសុខភាពទារក

 • ការវះកាត់សម្ភព និងរោគស្ត្រី

 • ការមានផ្ទៃពោះនិងការសម្រាលកូនរបស់ម្តាយដែលមានហានិភ័យ

 • ការវះកាត់ផ្នែករោគស្ត្រី ដូចជាដុំសាច់ក្នុងស្បូន ដុំគីសក្នុងដៃស្បូន

 • ការវិភាគហ្សែនផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

 • ការពិនិត្យមហារីកចំពោះស្ត្រី

 • ការប្រឹក្សាអំពីភាពគ្មានកូន

 • ការពិគ្រោះយោបល់ពន្យារកំណើត

  គ្លីនិកកុមារ

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

    សេវាផ្នែកកុមារ

 • សុវត្ថិភាពអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ពីការថែទាំដោយគ្រូពេទ្យកុមារ និងគ្រូពេទ្យកុមារទារកទើបនឹងកើត

 •  ផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺលើកុមារអាយុពី ០-១៥ឆ្នាំ ដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រប់ផ្នែក ដូចជា អាឡែស៊ី ជំងឺឆ្លង ជំងឺតម្រងនោម

 •  ផ្ដល់សេវាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារធម្មតា និងការលូតលាស់យឺតជាងវ័យ

 •  សេវាកម្មប្រឹក្សារឿងកម្ពស់ សម្រាប់កុមារដែលងាយនឹងមានកម្ពស់ខ្លី

 • ការផ្តល់សេវាចាក់ថ្នាំបង្ការ/វ៉ាក់សាំង

       សម្រាប់ការណាត់ជួប និងព័ត៌មានបន្ថែម

       គ្លីនិកកុមារ ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 បន្ត 2438-2439

       គ្លីនិកអភិវឌ្ឍន៍កុមារ Ext. 1875

       គ្លីនិកសម្ភព និងរោគស្ត្រី ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 បន្ត 2419-2420

       គ្លីនិករោគស្ត្រី ជម្ងឺមហារីក លេខ 1902-1903

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត