មជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនិតិសម្បទា

មជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនិតិសម្បទា

       មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម មានសេវាកម្មព្យាបាលកាយសម្បទាយ៉ាងពេញលេញ ទាំងការការពារ និងការស្តារឡើងវិញនៃរាងកាយ ។ យើងមានសេវាព្យាបាល និងបន្ដយអាការៈឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺអាចវិលត្រលប់ទៅប្រើជីវិតធម្មតាវិញបានដោយ អ្នកព្យាបាលកាយសម្បទានឹងធ្វើការពិនិត្យរាងកាយ ដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាល និងការស្តារនីតិសម្បទាទៅតាមរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។

សេវាកម្ម

ផ្តល់សេវាព្យាបាលរាងកាយ និងការស្តារឡើងវិញចំពោះបេះដូង និងសួត ដោយអ្នកឯកទេសព្យាបាលដោយចលនាដែលមានវិជ្ជាជីវៈ ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ

  • ការព្យាបាលដោយចលនាសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្នែកឆ្អឹង
  • ការព្យាបាលដោយចលនាសម្រាប់អ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទ
  • ការស្តារឡើងវិញនៃបេះដូង – សួត

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនិតិសម្បទា Tel. 0-2032-2550  Ext1531,1532,2824, 2826

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត