មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកភ្នែក

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

ផ្នែកភ្នែក

     មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់សេវាពិនិត្យភ្នែកទាំងកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ រួមមានការពិនិត្យភ្នែក វាស់ភ្នែក ពិនិត្យភ្នែកគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំងការវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ ការវះកាត់ជំងឺកន្ទុយថ្លែង ការវះកាត់ត្របកភ្នែកធ្លាក់ ការវះកាត់បំពង់បង្ហូរទឹកភ្នែក ការវះកាត់ដក់ទឹកក្នុងភ្នែក និងសេវាភ្នែកឡាស៊ែរ ជាដើម ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ និងក្រុមពហុជំនាញច្បាស់លាស់​។

បន្ទប់ពិនិត្យ និងឧបករណ៍ពេទ្យ

  • មានបន្ទប់​ពិនិត្យ​ភ្នែក​ទាំង​៤ដែលបំពាក់​ឧបករណ៍យ៉ាង​ពេញលេញ

  • ឧបករណ៍ពិនិត្យភ្នែកតាមកុំព្យូទ័រ (Full Auto Ref-Keratometer)

  • ឧបករណ៍ពិនិត្យកញ្វក់ភ្នែក (Full Auto Tonometer)

  • ឧបករណ៍វាស់កែវភ្នែក  (IOL)

  • ឧបករណ៍វាស់ភ្នែកដែលមើលឃើញ  (CTVF)

  • ម៉ាស៊ីនថតរូបភាពសសៃបាតភ្នែក (FUNDUS)

  • ម៉ាស៊ីនស្កេនសសៃបាតភ្នែក (OCT)

  • ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ (Arqon) សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបាតភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែម  និងដក់ទឹកក្នុងភ្នែក

  • ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ YAG សម្រាប់ព្យាបាលដក់ទឹកក្នុងភ្នែកនិងព្យាបាលអាការះព្រិលភ្នែកបន្ទាប់ពីការវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ

  • កាមេរ៉ាពិនិត្យភ្នែក កាមេរ៉ាពិនិត្យបាតភ្នែក

 

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកភ្នែក   Tel. 0-2032-2550  Ext. 2508,2510

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត