មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក

        មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់ការព្យាបាលដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក ដែលផ្តល់សេវាប្រឹក្សា និងព្យាបាល ជំងឺទូទៅនៃត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់កដែលជួបប្រទះញឹកញាប់ ដូចជារលាកស៊ីនុស រលាកច្រមុះ អាលែកហ្ស៊ី រួមទាំងដុំសាច់នៅក្បាល និងកផងដែរ​។  ផ្តល់ការណែនាំអំពីបញ្ហានៃការស្តាប់ ដោយប្រើឧបករណ៍ (ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់) ។ល។


សេវាកម្ម

  • ផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ និងការព្យាបាល (វះកាត់) ជំងឺទាក់ទងនឹងត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

                        –  វះកាត់ធំ និងតូច ជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក

         – ការពិនិត្យត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក សម្រាប់កុមារ

            – ការវះកាត់ដោយប្រើកាមេរ៉ាថតឆ្លុះសំរាប់ការព្យាបាលច្រមុះ និងសៃន័ត (Nasal Endoscopy)

         – ពិនិត្យមុខងារនៃត្រចៀកខាងក្នុង (ពិនិត្យ​សំឡេង)

                       – ការប្រើឧបករណ៍ថតឆ្លុះត្រចៀក បំពង់ក ច្រមុះ

  •  ព្យាបាលជំងឺដេកស្រមុក

                      – ផ្ដល់ការពិគ្រោះជំងឺស្រមុក ការដេកស្រមុកដោយមិនដកដង្ហើម

  • ព្យាបាលជំងឺវិលមុខ

                      – ការវិនិច្ឆ័យនៃការវិលមុខ

                       – ជំងឺកំបោរក្នុងត្រចៀកខាងក្នុង

                       – ទឹកក្នុងត្រចៀកមិនស្មើគ្នា

 

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក  Tel. 0-2032-2550  Ext2511,2512

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត