មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកផ្លូវដង្ហើម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកផ្លូវដង្ហើម

     មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់សេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឯកទេសខាងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម ជាមួយនឹងក្រុមគិលានុបដ្ឋាយិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ផ្តល់សេវាពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺរលាកទងសួត ជំងឺហឺត ជំងឺស្ទះសួត ជំងឺរលាកសួតឬជំងឺហើមសួត រលាកស្រោមសួត ជំងឺរបេងសួត និងជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗទៀត។

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកផ្លូវដង្ហើម   :  Tel. 0-2032-2550  Ext. 2224, 2225

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត