មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកគ្រាប់ឈាម

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកគ្រាប់ឈាម

សេវាកម្ម

  • ព្យាបាលជំងឺឈាមស្លេក ដូចជាជំងឺគ្រាប់ឈាមក្រហមពីកំណើត (Thalassemia disease) ជំងឺស្លេកស្លាំងកង្វះជាតិដែក (Iran deficiency anemia) ជំងឺស្លេកស្លាំងព្រោះបែកគ្រាប់ឈាមក្រហម (Hemolytic anemia) ដូចជា ជំងឺប្រពន្ធ័ការពារប្រឆាំងខ្លួន (Autoimmune Hemolytic anemia) រួមទាំងជំងឺឈាមស្លេករ៉ាំរ៉ៃ  (Anemia of Chronic disease) ជាដើម។
  • ការព្យាបាលជម្ងឺខួរឆ្អឹង (Aplastic Anemia)  ជំងឺខួរឆ្អឹងផលិតគ្រាប់ឈាមខុសប្រក្រតី (Myelodysplastic syndrome) ជំងឺខួរឆ្អឹងផលិតកោសិកាឈាមឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Myeloproliferative Neoplasm) ដូចជាការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Polycythemia Vera) ការផលិតប្លាកែតខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Essential Thrombocythemia) និង ជំងឺមហារីកខួរឆ្អឹង (Primary Myelofibrosis) 

  • ជំងឺកោសិកាឈាមឡើងខ្ពស់ដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជា កោសិកាឈាមក្រហមខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Secondary polycythemia) កោសិកាឈាមសខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Secondary eosinophilia) ប្លាកែតខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Secondary thrombocytosis) និងកោសិកាឈាមសខ្ពស់ខុសប្រក្រតី (Reactive leukocytosis)

  • ជំងឺមហារីកឈាម ប្រភេទស្រួចស្រាវ (Acute Lymphoblastic Leukemia, Acute Myeloblastic Leukemia)

  • ជំងឺមហារីកឈាមរ៉ាំរ៉ៃ  (Chronic Myelocytic Leukemia, Chronic Lymphocytic Leukemia)

  • មហារីកខួរឆ្អឹងប្រភេទ ម៉ាយអ៊ីឡូម៉ា  (Multiple Myeloma)

  • ជំងឺហូរឈាមមិនឈប់  (Hemophilia A, B) 

  • ជំងឺផ្លាកែតឈាមទាប

  • ជំងឺមហារីកកូនកណ្តុរ (Lymphoma)    

ការណាត់ជួប និងការសាកសួរផ្សេងៗ

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកគ្រាប់ឈាម    Tel. 0-2032-2550 Ext. 2224, 2225

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត