ภาวะการปรับตัวผิดปกติ/ภาวะเครียด ADJUSTMENT DISORDER

ข้อมูลของตัวโรค

                         เกิดจากภาวะความกดดันที่มีสาเหตุชัดเจน ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆโดยอาการจะเกิดภายใน 3 เดือนหลังจากมีภาวะกดันมากระตุ้น และอาการจะไม่คงอยู่เกิน 6 เดือนหลังจากภาวะกดดันหายไป

ภาวะกดดัน

                         เกิดจากภาวะความกดดันที่มีสาเหตุชัดเจน ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆโดยอาการจะเกิดภายใน 3 เดือนหลังจากมีภาวะกดดันมากระตุ้น และอาการจะไม่คงอยู่เกิน 6 เดือนหลังจากภาวะกดดันหายไป

ลักษณะอาการ

                         เกิดจากภาวะความกดดันที่มีสาเหตุชัดเจน ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ โดยอาการจะเกิดภายใน 3 เดือนหลังจากมีภาวะกดดันมากระตุ้น และอาการไม่คงอยู่เกิน 6 เดือนหลังจากภาวะกดดันหายไป

ข้อแนะนำและการดูแล

                         1.การดูแลจิตใจและอารามณ์

                         รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น เศร้า กังวล โมโห จากนั้นลองฝึกอยู่และสังเกตอารมณ์(โดยไม่พยายามขับไล่หรือต่อสู้)อาจใช้วิธีการหายใจเข้าออกช้าๆและอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย สังเกตสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะใช้วิธีเบี่ยงเบน เช่น เสี่ยงจากสถานณ์กระตุ้น ไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย หรือคุยปรึกษา กับผู้อื่น เพื่อให้อารามณ์เบาลง

                         2.การดูแลความคิด

                         ขณะรับรู้อารมณ์ข้างต้น จะมีความคิดเกิดข้นพร้อมกันได้ให้ฝึกสังเกตว่าความคิดนั้นคืออะไรสัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และค้นหาทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหารวมถึงแนวทางแก้ไขและยอมรับความเป็นจริง

                         3.การดูแลร่างกาย

                         หากเกิดอาการทางร่างกายต่างๆให้รับรู้และฝึกผ่อนคลาย และยังควรตระหนักถึงสภาวะอารมณ์และความคิดที่สัมผัสกับอาการทางกายเพื่อให้ทราบสาเหตุนั้นๆและในกรณีที่ไม่สามารถคุมอาการได้อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับประทานยาบรรเทาอาการ อีกทั้งวิธีการดูแลร่างกายพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติควบคุมกัน เช่น นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

สามารถพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำปรึกาได้ หากปฎิบัติตามคำแนะนำแล้วแต่ความเครียดยังส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต