สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครได้ที่
       – แผนกการเงินนอก (ชั้น 1,2)
       – แผนกการเงินใน (ชั้น 15)
  3. เจ้าหน้าที่การเงินลงชื่อในใบสมัครพร้อมประทับตราจึงจะถือว่าการสมัครมีความสมบูรณ์
  4. นำใบสมัครสมาชิกมาติดต่อขอรับบัตรได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ชั้น 1)
  5. บัตรสมาชิก Vibharam Member Care มีอายุ 1 ปี
  6. กรณีบัตรหมดอายุ สมาชิกสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ตามขั้นตอน (ข้อ 1-4)
​ประเภทค่าบริการ​
ส่วนลดเงินสด
ส่วนลดบัตรเครดิต
ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
10%
5%
ค่ายา (ไม่รวมเวชภัณฑ์)
10%
5%
ค่า LAB (ไม่รวมรายการตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล)
10%
5%
ค่า X-ray
10%
5%
ค่าทันตกรรม (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และ เคลือบฟลูออไรด์)
5%
5%