အထူးကုဆရာ၀န်ကြီးများ

พญ.พรชนก ถีระวงษ์

นพ.ประพันธ์ เหล่าพรรณาราย

นพ.สมเกียรติ กุศลาไสยานนท์

นพ.นพณัฐ ศรีวงค์พานิช

นพ.ภูมิพัฒน์ เกียรติธารีธนา

นพ.สุวรรณสิงห์ ชวาลา

พญ.ชนัญธิดา สุประวัติตระกูล

นพ.อาชวิน สตางค์มงคล

พญ.อานัดดา แก้วประโลม