ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

MS. THIPPAYARAT LEERATANARAK

การศึกษา

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2540

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

နောက်သို့
Facebook
LIne