ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

BHUMMAS UR-SUKPHANPRANEE, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร10.00 – 20.00 น.
13.00 – 17.00 น.
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်း‌ကြောင်း မှန်ပြောင်းဌာန
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พุธ10.00 – 16.00 น.အစာအိမ်နှင့်အူလမ်း‌ကြောင်း မှန်ပြောင်းဌာန
พฤหัสบดี10.00 – 17.00 น.အစာအိမ်နှင့်အူလမ်း‌ကြောင်း မှန်ပြောင်းဌာန
ศุกร์10.00 – 17.00 น.အစာအိမ်နှင့်အူလမ်း‌ကြောင်း မှန်ပြောင်းဌာန
เสาร์10.00 – 17.00 น.အစာအိမ်နှင့်အူလမ်း‌ကြောင်း မှန်ပြောင်းဌာန
อาทิตย์