ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

นพ.กิตติภัทท์ เอี่ยมบุตรลบ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2562
  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต จากโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
พุธ08.00 – 14.00 น.ဆေးပညာဌာန
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ဆေးပညာဌာန
อายุรกรรมเฉพาะทาง3
เสาร์08.00 – 20.00 น.ဆေးပညာဌာန
อาทิตย์