ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

CHAIWAT SAENGKHIEW, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • เฉพาะทางกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2557
  • เฉพาะทางกระดูกสันหลัง Tohoku Central Hospital (ในเครือของ Tohoku Medical University) ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
อังคาร08.00 – 17.00 น.အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
พุธ08.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 20.00 น.
ห้องผ่าตัด
ศัลยกรรม (ปกส.)
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 15.00 น.
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
ศัลยกรรม (ปกส.)
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ห้องฉุกเฉิน
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန