ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

THANAVUT VAROONCHOTIKUL, M.D.

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก Lyceum Northwestern University, Philippines เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 18.00 น.
09.00 – 13.00 น.
ဆေးပညာဌာန
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
อังคาร08.00 – 16.00 น.ဆေးပညာဌာန
พุธ08.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
พฤหัสบดี08.00 – 16.00 น.ဆေးပညာဌာန
ศุกร์08.00 – 18.00 น.ဆေးပညာဌာန
เสาร์
อาทิตย์