ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

WANCHAI PORNSUKASEM, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2536

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศัลยกรรม (ปกส.)
พุธ08.00 – 17.00 น.ห้องฉุกเฉิน
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ห้องผ่าตัด
ศุกร์08.00 – 17.00 น.ခွဲစိတ်ကုသမှုဌာန
เสาร์08.00 – 17.00 น.ခွဲစိတ်ကုသမှုဌာန
อาทิตย์