ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

นพ.ภูมิพัฒน์ เกียรติธารีธนา

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีวินิจฉัย จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ.2562

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.ဓာတ်မှန်ဌာန
อังคาร08.00 – 14.00 น.ဓာတ်မှန်ဌာန
พุธ08.00 – 17.00 น.ဓာတ်မှန်ဌာန
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ဓာတ်မှန်ဌာန
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.ဓာတ်မှန်ဌာန