ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

นพ.สมเกียรติ กุศลาไสยานนท์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2538

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 15.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พุธ08.00 – 15.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พฤหัสบดี08.00 – 15.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
ศุกร์08.00 – 20.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
เสาร์08.00 – 20.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
อาทิตย์