ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

นพ.สุวรรณสิงห์ ชวาลา

การศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2561

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-20.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
อังคาร08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พุธ08.00-14.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม
เสาร์
อาทิตย์08.00-17.00 น.อายุรกรรมประกันสังคม