ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

ANUPHAP SUTHACHEEWA, M.D.

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2559

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา วิสัญญีวิทยา จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2564 

ตารางออกตรวจ