ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

KASEMSITH VORATHEPPUTIPONG, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดักส์ จากมหาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ได้รับวุฒิบัตรการแพทย์อุบัติเหตุ Arthroplaty, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2546
  • ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรหัตถการกระดูกสันหลัง Chonnam National University, ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2547

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 20.00 น.
13.00 – 16.00น.
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ / ห้องฉุกเฉิน
ศัลยกรรม (ปกส)
พุธ08.00 – 16.00 น.
08.00 – 17.00 น.
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
ห้องฉุกเฉิน
พฤหัสบดี09.30 – 11.30 น.
12.00 – 15.00 น.
ศัลยกรรม (ปกส.)
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
08.00 – 20.00 น.
ห้องฉุกเฉิน
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန 
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန