ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

KIATTHIBOON KITCHAROENVANITKUL, M.D.

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่อมไร้ท่อ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2547

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
อังคาร08.00 – 16.00 น.
15.00 – 17.00 น.
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
ဆေးပညာဌာန
พุธ08.00 – 16.00 น.ဆေးပညာဌာန
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.ဆေးပညာဌာန
ศุกร์08.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
ဆေးပညာဌာန
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
เสาร์08.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
อาทิตย์