ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

WAIWOOT SAENGPANICH, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2535

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากสถาบันออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2542
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
12.00 – 17.00 น.
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ / ห้องฉุกเฉิน
ห้องผ่าตัด
อังคาร09.00 – 11.00 น.ศัลยกรรม (ปกส.)
พุธ08.00 – 20.00 น.အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ / ห้องฉุกเฉิน   
ศุกร์
เสาร์08.00 – 12.00 น.ห้องฉุกเฉิน
อาทิตย์