ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

พญ.ชนัญธิดา สุประวัติตระกูล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2565

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อังคาร08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
พุธ08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 20.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1