ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

NAPAKHANITH DHANACHANVISITH, M.D.

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2559

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา ออร์โธปิดิกส์ จากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2563

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
ศัลยกรรม (ปกส.)
อังคาร08.00 – 17.00 น.
08.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น
ห้องฉุกเฉิน
အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
ห้องผ่าตัด
พุธ08.00 –14.00 น.အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.အရိုးအကြောခွဲစိတ်မှုဌာန
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 20.00 น.ห้องฉุกเฉิน / ศูนย์โรคกระดูกและข้อ