ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

NAMTHIP UTHAICHAI, M.D.

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2560

ตารางออกตรวจ